Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto tychy.info

Świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 9 stycznia 2019

Miasto zapewni posiłek niedożywionym dzieciom

Podczas grudniowej sesji Rada Miasta Tychy jednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023. Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Miasta Tychy.

W roku 2017 wsparciem z zakresu dożywiania objęto 2579 osób w tym 986 dzieci i młodzieży. Z pomocy w postaci posiłku spożywanego w tyskich placówkach oświatowych skorzystało 314 uczniów. W ramach realizowania dożywiania w 2017 roku w trybie udzielenia pomocy w formie posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej i przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 6 uczniów.

- Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów, a także znaczące wydatki na żywność, pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego - czytamy w uzasadnieniu.

W ramach Programu udziela się wsparcia: (1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, a także (2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Wsparcia, o którym mowa w pkt 1 udziela odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko albo uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku, informując jednocześnie o tym fakcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. Środki na zakup posiłku, o którym mowa w pkt 1 przekazywane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach na zasadach i w trybie określonym w porozumieniu zawartym pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tychach a dyrektorem przedszkola lub szkoły.

Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielone wsparcie, zgodnie z pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w przedszkolach i szkołach na terenie Miasta Tychy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale jednostek organizacyjnych gminy, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Miasta Tychy.

BM / tychy.info

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA