Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto tychy.info

Świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

 • 25 października 2018

Znów będzie można otrzymać dotację na termomodernizację

W dniach 7, 9, 14 i 16 listopada przeprowadzony zostanie nabór wniosków na IV etap Programu ograniczenia niskiej emisji miasta Tychy, w zakresie udzielenia dotacji na termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych (ocielenie ścian, dachów, stropodachów lub wymianę okien).

Wnioski przyjmowane będą w Punkcie Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (POK), który mieści się przy ul. Barona 30, I piętro, pok. 216. POK czynny jest w dniach:
 • środa: 9.00-18.00,
 • piątek: 9.00-16.00.


Nabór wniosków prowadzony będzie zgodnie ze zaktualizowanym Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, realizację działań termomodernizacyjnych oraz montaż instalacji OZE w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy, zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/352/18 z dnia 19 października 2018 r.

Wnioski na termomodernizację budynków dostępne są:
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy: umtychy/niskaemisja,
 • w POK PONE, ul. Barona 30,
 • w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, VIII piętro, pok. 803.


Do wniosku należy dołączyć:
 • Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (dostępny na stronie: ekw.ms.gov.pl). W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej.
 • Wypis z ewidencji budynku - w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku (wypis należy pobrać z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tychy).
 • Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) zgodny z załącznikiem nr 3 do Regulaminu lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
 • Świadectwo emisyjno - energetyczne posiadanego źródła ciepła, wydane przez akredytowane laboratorium (dotyczy kotłów na paliwo stałe).


Wysokość dofinansowania wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:
 • Na docieplenie ścian - 12 000, 00 zł
 • Na docieplenie dachu/stropu - 7200,00 zł
 • Na wymianę okien - 9000,00 zł.


Dofinansowanie do termomodernizacji budynku będzie możliwe w przypadku, gdy wiek pieca/kotła na paliwo stałe, pracującego dla potrzeb c.o., będzie nie starszy niż 10 lat i będzie on posiadał certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów 3, 4 lub 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012.

W obiektach, w których źródło ciepła na paliwo stałe będzie starsze niż 10 lat lub nie będzie posiadać odpowiedniego certyfikatu, dofinansowanie na termomodernizację będzie mogło zostać udzielone jedynie pod warunkiem, gdy równolegle z termoizolacją nastąpi wymiana źródła ciepła.

BM / tychy.info, źródło: UM Tychy

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.